Informatie Vrienden Huis van Ontmoeting

Het beleid van de Stichting vrienden van de Stichting Huis van Ontmoeting is gericht op het ondersteunen van de Stichting Huis van Ontmoeting en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. (dit beleid is als doelstelling opgenomen in de statuten van de stichting).

De Stichting is opgericht op initiatief van de Geloofsgemeenschap De Drie Ranken in de wijk de Maten van Apeldoorn mede met als doel om activiteiten, zoals in de doelstelling van de Stichting Huis van Ontmoeting verwoord,  financieel mogelijk te maken en te continueren. De  kernactiviteiten vinden plaats in de wijk de Maten. De Stichting zoekt daarbij samenwerking met organisaties zoals de Geloofsgemeenschap De Drie Ranken, Stichting Huis van Ontmoeting en andere organisaties en instellingen met een vergelijkbare doelstelling.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de activiteiten welke gericht zijn op ontmoeting van jongeren onderling, ontmoeting van ouderen onderling, ontmoeting van jongeren en ouderen onderling, armoedebestrijding binnen de wijk de Maten, het bieden van onderlinge zorg en onderlinge hulp voor bewoners binnen de wijk de Maten, (geestelijk) welzijn, zingeving en het bevorderen van duurzaamheid in het algemeen. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werk­zaam­heden ten behoeve van de doelstelling. Op langere termijn wil de Stichting de Stichting Huis van Ontmoeting permanent financieel ondersteunen om de kwaliteit van samenleven in de wijk de Maten in Apeldoorn voor al haar bewoners te bevorderen en te waarborgen. Op grond van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Op grond van de statuten ontvangen de leden van het bestuur geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. De Stichting voldoet aan haar publiciteitsplicht en communiceert mede door middel van informatie over plannen en projecten via de website.