Stichting Huis van Ontmoeting

Doel: het bevorderen van Welzijn, Ontmoeting en Zingeving voor mensen in de wijk de Maten ongeacht leeftijd of levensovertuiging en alles wat dit bevordert in de ruimste zin van het woord.
De Stichting wil dit doel verwezenlijken door activiteiten gericht op ontmoeting, armoedebestrijding, onderlinge zorg en hulp, (geestelijk) welzijn, zingeving en het bevorderen van duurzaamheid in brede zin. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de continuïteit van de voorzien werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Op langere termijn wil de stichting de kwaliteit van samenleven in de wijk de Maten in Apeldoorn bevorderen.

Het bestuur van de Stichting Huis van Ontmoeting heeft vijf onbezoldigde leden waarvan er tenminste drie betrokken zijn bij de wijkgemeente De Drie Ranken:

Voorzitter: Kees Gorter
Secretaris: Evert Schut
Penningmeester: Piet Mooren
Algemeen lid: Carla van der Wal
Algemeen lid: Marleen Leurs

Op grond van artikel 5 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen bestuurslid doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting.
Op grond van artikel 4.8 van de statuten ontvangen de leden van het bestuur geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.
De stichting voldoet aan haar publiciteitsplicht en communiceert mede door middel van informatie over plannen en projecten via deze website.

Secretariaat postadres:
Landmetersveld 716, 7327 KK Apeldoorn

Secretariaat e-mailadres:
info@stichtinghvo.nl
https://stichtinghvo.nl/sthvo/

KvK nummer: 71663770
RSIN: 858801553
IBAN: NL67 INGB 0008 5034 83

Financieel wordt de Stichting mogelijk gemaakt door verwerven van subsidies, donaties, schenkingen, etc. Er zal geen actieve geldwerving door collectes of acties plaatsvinden. Financiële verantwoording wordt afgelegd middels Jaarstukken.