Visiedocument

De visie van Stichting Huis van Ontmoeting 2020-2024 in de wijk De Maten

Doel: vergroten van de sociale voetafdruk van De Drie Ranken door het ontwikkelen van een visie en een plan van aanpak van Stichting Huis van Ontmoeting.

Van:  Besturen Stichting Huis van Ontmoeting (HvO) en Stichting Vrienden van Huis van Ontmoeting (VHvO)

Inleiding:
Doelstelling van Stichting Huis van Ontmoeting is het bevorderen van Welzijn, Ontmoeting en Zingeving voor de mensen in de wijk De Maten, ongeacht leeftijd, gezindheid, geaardheid, afkomst of levensovertuiging. De Stichting Vrienden van Huis van Ontmoeting heeft als doel de Stichting Huis van Ontmoeting te ondersteunen, onder meer door het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning

Conform deze doelstelling wil Stichting HvO De Drie Ranken ondersteunen in het vergroten van haar sociale voetafdruk in de wijk De Maten.

De Stichting HvO werkt dit op drie manieren uit in zogenaamde kenmerken:

 • Ten eerste door het financieel ondersteunen van bestaande en nieuwe projecten binnen De Drie Ranken, die passen binnen de doelstelling van stichting HvO en die in, of in relatie met De Drie Ranken, worden geïnitieerd of georganiseerd. Tevens zo nodig advisering m.b.t de begroting van een project. Kenmerk ‘ontzorgen’
 • Ten tweede doordat Stichting HvO als marktplaats fungeert voor ideeën en behoeftes die bewoners van De Maten willen realiseren, die passen binnen de doelstelling van de stichting en waar de organisatie en/of het gebouw van De Drie Ranken een rol in kan spelen. Kenmerk ‘verbinden’.
 • Ten derde de organisatie en/of het gebouw van De Drie Ranken ondersteunen in haar rol in de wijk de Maten van een plaats waar ontmoet en geleerd wordt. Daartoe kan HvO ook (tijdelijk) het initiatief nemen tot een nieuwe activiteit of evenement. Kenmerk ‘aanjagen’

Kortom Stichting HvO wil ontzorgend, verbindend en aanjagend zijn.

De Drie Ranken is een religieuze organisatie met een zeer open karakter en een sterke wil en behoefte om oog te hebben voor haar leden en voor de inwoners in de wijk De Maten.
De Drie Ranken kent een sterke groep vrijwilligers. Wanneer De Drie Ranken bovengenoemde activiteiten van Stichting HvO tot stand wil brengen dan is het nodig om deze groep vrijwilligers uit te breiden met mensen uit de wijk, waarbij juist ook wordt gedacht aan niet-kerkelijk gebonden personen.

Stichting HvO opereert onafhankelijk van het bestuur van De Drie Ranken (Kerkenraad) maar vanuit haar doelstelling zijn er regelmatige contacten met het bestuur van De Drie Ranken om tot een goede afstemming te komen.

Toelichting op de kenmerken

 1. Ontzorgen: Financiële ondersteuning van activiteiten
  Subsidie- en Fondsenwerving voor activiteiten die voldoen aan de doelstelling van Stichting HvO. Vindt zo’n activiteit plaats in De Drie Ranken, dan wordt deze hiermee financieel ondersteund doordat opbrengsten kunnen worden gegenereerd (gebruik beschikbaar gestelde ruimtes en faciliteiten).
  In het eerste jaar 2019 heeft Stichting HvO aan De Drie Ranken ruim 3.400 euro overgemaakt voor zowel bestaande als nieuwe activiteiten.
 1. Verbinden: de Stichting HvO als marktplaats van vraag en aanbod. Hierbij is het overleg met het kerkbestuur en beheercommissie van groot belang. We willen hierbij immers beide hetzelfde doel nastreven.
  • De stichting ondersteunt het vermarkten van de voorzieningen die De Drie Ranken kan en wil bieden. Doordat Stichting HvO een zichtbare en actieve partij is die activiteiten mogelijk maakt in De Drie Ranken, wil zij haar netwerk gebruiken voor het vinden van betalende gebruikers van de faciliteiten die De Drie Ranken kan bieden. Stichting HvO vindt het daarbij tevens belangrijk dat hierdoor voor steeds meer mensen de drempel verlaagd wordt om bij De Drie Ranken naar binnen te stappen.
  • In het verlengde hiervan wil Stichting HvO het werven van vrijwilligers bevorderen die geen binding hebben met De Drie Ranken, maar wel sympathiek staan ten aanzien van de activiteiten van De Drie Ranken in de wijk de Maten. Mensen die vanuit de betrokkenheid met de wijk en haar bewoners én de mogelijkheden die De Drie Ranken biedt, een zinvolle bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit van de wijk. Daarvoor is een toename van het aantal uren dat De Drie Ranken als gebouw open is voor activiteiten, erg belangrijk. Dat kan alleen wanneer het aantal beheerder-vrijwilligers wordt uitgebreid. Te overwegen valt om deze te vinden ook buiten de groep die bij De Drie Ranken is ingeschreven als (gast)gemeentelid.
  • Daarnaast wil Stichting HvO haar netwerk gebruiken om De Drie Ranken te ondersteunen in het volgen van ontwikkelingen in het sociale domein. Hierbij is overleg tussen Stichting HvO en het kerkbestuur van belang over mogelijkheden op gebieden waar vanuit de lokale overheid (Gemeente Apeldoorn) plannen worden ontwikkeld. Voor 2020-2021 gaat het dan om: Gebiedsoverleg, Omgevingsplan, Vitaliteitsagenda en de Stolp als Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO loket).
 1. Aanjagen: initiëren van gezichtsbepalende activiteiten
  Bij de doelstelling van Stichting HvO past het om De Drie Ranken te ondersteunen in haar rol naar de mensen in de wijk, naar haar sociale partners (Stimenz, Don Bosco, MEE-Veluwe, etc.) en naar de Gemeente Apeldoorn. Hiervoor mikt de stichting op het initiëren/aanjagen/ondersteunen van een jaarlijks terugkerend wijkevenement (zoals Kleurrijk Ontmoeten in de Maten, KOM!), dat mensen samenbrengt en verbindt. Een evenement dat De Drie Ranken op een herkenbare manier onder de aandacht brengt. Sleutelwoorden daarbij zijn verbinding, verdieping en diversiteit.